สมาชิกของเรา

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

ตำแหน่ง

นายกองค์การ

รองนายกองค์การ

ทะเบียน

เหรัญญิก

ประชาสัมพันธ์

ปฎิคม

เลขานุการ


ไม่มีความคิดเห็น: